Reset
MIDI PT. Midi Utama Indonesia Tbk
0
-1.100 (0%)
49
0
0
KOIN PT. Kokoh Inti Arebama Tbk
0
-198 (0%)
6
0
0
TRIO PT. Trikomsel Oke Tbk
0
-426 (0%)
-2
0
0
ECII PT. Electronic City Indonesia Tbk
0
-1.060 (0%)
21
0
0
HERO PT. Hero Supermarket Tbk
0
-895 (0%)
-2
0
0
SONA PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk
0
-6.000 (0%)
149
0
0