DIVIDEND

TOWR - PT. Sarana Menara Nusantara Tbk
Year Bonus Shares Cash Dividend Type
2020 22,09 (IDR) Final
2020 6,00 (IDR) Interim
2019 17,86 (IDR) Final
2019 6,00 (IDR) Interim
2018 17,52 (IDR) Final
2018 6,00 (IDR) Interim
2017 87,61 (IDR) Final
2017 30,00 (IDR) Interim
2016 68,60 (IDR) Final