SHID - PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk

Rp 950

-5 (-0,52%)