Jumlah saham tercatat

6.194.200.000 saham

Saham pendiri

5.265.000.000 saham

Penawaran Umum Saham

929.200.000 saham

Harga penawaran umum perdana

Rp 234 saham

Nilai nominal saham

Rp 60 saham

Tanggal pencatatan saham

8 Mei 2023

Tanggal mulai perdagangan saham

8 Mei 2023

Papan pencatatan

Papan Utama

Kode perdagangan

RAAM

DH

RAAM - PT. Tripar Multivision Tbk

Rp 442

+2 (+0,45%)