Jumlah saham tercatat

1.684.662.500 saham

Saham pendiri

1.347.730.000 saham

Penawaran umum

336.932.500 saham

Harga penawaran umum perdana

Rp 165 saham

Nilai nominal saham

Rp 100 saham

Tanggal pencatatan saham

8 November 2023

Tanggal mulai perdagangan saham

8 November 2023

Papan Pencatatan Saham

Papan Pengembangan

Kode Perdagangan Saham IKPM

DH

IKPM - PT. Ikapharmindo Putramas Tbk

Rp 240

0 (0%)